Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKJETNAN GRENDELAG

 (vedtatt på årsmøtet 4. april 2011)

Med hjemmel i tinglyste festeavtaler, er nåværende og fremtidige beboere, pliktig til å være medlemmer i grendelaget. Skjetnan grendelag ble konstituert på medlemsmøte den 10.6.1985.

§ 1

FORMÅL

1. Grendelagets formål er å forestå driften av fellesarealer. Dette omfatter bl.a.: Lekeplasser, gangveier, parkeringshus, felles el. anlegg, balløkke, grøntarealer o.l. som eies av beboerne som sameie eller av grendelaget.

2. Grendelaget kan delta i fellestiltak som angår hele Tillerbyen.

§ 2

MEDLEMMER

Alle som til enhver tid er beboere i Skjetnan grendelag er pliktig til å være medlem i grendelaget.

§ 3

ORGANISERING

Lagets høyeste organ er årsmøtet, hvor hver boenhet har en stemme.

Den daglige drift ivaretas av et styre på 5 medlemmer.

§ 4

ÅRSMØTE

1. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % (av boenhetene krever det. Samtidig må det oppgis hvilke saker som ønskes behandlet.

2. Styrets leder innkaller til årsmøter/medlemsmøter med minst 8, høyst 30 dagers varsel. Dette gjøres elektronisk. De som ikke har mail, og ønsker informasjon og innkalling pr. post må gi beskjed til styret om dette. Saker til årsmøtet må være grendalaget i hende minimum 10 dager før årsmøtet. Saksliste oppdateres på hjemmesiden til grendalaget en uke før møtet. Styrets leder fungerer som møteleder, hvis medlemmene ikke velger en annen.

3. Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte:

                a.            Styrets beretning.

                b.            Regnskap med revisors rapport.

                c.             Godkjennelse av regnskap

                d.            Fastsettelse av honorarer

                e.             Valg av styre, jfr. Paragraf 6.

                f.             Valg av 2 revisorer

                g.             Valg av valgkomite på 2 medlemmer for 1 år.

                h.            Valg av representant til Tonstad beboertjeneste A/S.

                i.              Innkomne saker

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

 § 5

ÅRSMØTEVEDTAK

1.  Styret legger frem /  presenterer saksliste.

2. I saker som behandles på årsmøter/medlemsmøter, treffes det vedtak når flere enn halvparten av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbelstemme. Hvis møtelederen ikke har stemt, avgjøres saken ved loddtrekning.

3. I saker som krever felles finansiering utover de midler styret årlig krever inn iht. § 7, kreves det avstemming blant beboerne. Minst 50 av lagets medlemmer må delta/ avgi stemme, og det kreves 2/3 flertall blant disse for at forslaget skal vedtas.

§ 6

STYRETS ORGANISERING – STYREVEDTAK

1.  På det ordinære årsmøtet velges et styre på 5 medlemmer pluss varamedlemmer for 2 år av gangen.

Styret består av:

– Leder                                   (velges odde år).

– Nestleder                            (velges like år).

– Kasserer                              (velges odde år).

– Sekretær                             (velges like år).

– Styremedlem                     (velges like år).

– Vara 1                                 (velges like år).

– Vara 2                                 (velges odde år).

2. Vedtak i styret er gyldige når minst 3 av medlemmene er tilstede og stemmer for.

Det føres protokoll over saker som behandles i styret.

§ 7

DRIFT AV LAGET

1.  Medlemmene plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg som eies/drives av grendelaget, bl.a. ved betaling av grendelagsavgift og gjennom dugnadsinnsats.

2.            Styret fastsetter den årlige avgiften som bl.a. skal dekke:

                –              Vedlikeholds-/ vaktmestertjenester

                –              Snøbrøyting m.v.

                –              Strøm og kommunale avgifter.

                –              Forsikring og vakttjenester

                –              Administrasjon (Regnskaps-/ styrehonorar).

                –              Leie av avfallscontainer.

3.            P.t. administrasjon av forsikringer for 2-roms leiligheter.

4.  Styret iverksetter nødvendige tiltak, og avgjør om tiltaket skal utføres ved dugnad, og/eller ved utlikning av utgiftene hos de som nyttiggjøres av tiltaket.

 § 8

ANDRE DRIFTSOPPGAVER

Grendelaget kan stå som eier og koordinator av fellesanlegg (f.eks. garasjer, grendehus, barnehager o.l.) og herunder fordele investeringer og driftsutgifter på medlemmene.

§ 9

BRUK AV FELLESAREALER

 Etter forslag fra styret kan årsmøtet med 2/3-dels flertall av de fremmøtte stemmeberettigede vedta nærmere retningslinjer for bruk og drift av fellesarealer og fellesanlegg.

Parkeringshus skal kun nyttes til oppstillingsplass for kjøretøy.

Garasjetak er primært oppstillingsplass for besøkende i Skjetnan grendelag. Beboere skal bruke parkeringshus.

Uregistrerte kjøretøy kan borttaues på eiers bekostning.

For bobil/tilhenger gjelder særskilte avtaler godkjent av styret.

§ 10

KJÆLE-/ HUSDYRHOLD

Å holde kjæledyr/ husdyr er en privatsak, forutsatt at det skjer på en måte som ikke gjør det til sjenanse for naboer/ andre beboere i området. Dette forutsetter at hunder føres i bånd når de er ute.

§ 11

GRENDELAGSAVGIFTEN – BETALING

Avgiften til drift av laget, jfr. § 7 forfaller forskuddsvis etter perioder som styret avgjør. Styret kan iverksette tiltak ved manglende betaling, bl.a. ved tillegg av morarenter og bruk av inkassorutiner.

§ 12

REGNSKAPSFØRER

 Årsmøtet velger forretningsfører/ regnskapsfører etter forslag fra styret.

§ 13

VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtekter kan endres etter vedtak på ordinært årsmøte av 2/3-deler av de fremmøtte medlemmene. Så lenge det hviler lån fra Husbanken på noen av boligene i området, må vedtektsendringer og eventuelt vedtak om oppløsning godkjennes av Husbanken.

 Sist oppdatert (Søndag 06.mars 2011 )